Rabobank beleggen

Voorwaarden Beleggersrekening Particulieren 2018

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Uitleg gebruikte woorden
Hoofdstuk 2 Algemeen
Hoofdstuk 3 De beleggersrekening
Hoofdstuk 4 Effectenkrediet

Hoofdstuk 1 Uitleg gebruikte woorden

We gebruiken bepaalde woorden in de overeenkomst en in de voorwaarden. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze
woorden bedoelen. In sommige hoofdstukken vindt u uitleg over nog andere woorden die worden gebruikt.
Rekeninghouder: • de natuurlijke persoon of personen, en/of
• de rechtspersoon of rechtspersonen, en/of
• de beherende vennoot of vennoten van een commanditaire vennootschap, en/of
• de vennoot of vennoten van een vennootschap onder firma, en/of
• de (besturende) vennoot of vennoten van een commanditaire of andere openbare
vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid, en/of
• vergelijkbare entiteiten naar buitenlands of internationaal recht
voor wie de beleggersrekening aangehouden wordt, zowel samen als ieder apart.
U: • de rekeninghouder, en/of
• alle rekeninghouders samen, en/of
• iedere rekeninghouder apart.
Klantgroep: de rekeninghouder en alle huidige en toekomstige (directe en indirecte) dochter
maatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare
entiteiten naar enig buitenlands of internationaal rechtsstelsel en alle (directe of indirecte)
meerderheidsaandeelhouders met rechtspersoonlijkheid of vergelijkbare entiteiten naar
enig buitenlands of internationaal rechtsstelsel in de rekeninghouder, zowel samen als
ieder apart.

Uiteindelijk belanghebbende de ‘uiteindelijk belanghebbende’ zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme.
Wij, Rabobank: Coöperatieve Rabobank U.A.
Rabobank Groep: de economische eenheid waarin wij samen met andere rechtspersonen en vennoot-
schappen organisatorisch zijn verbonden.
Effecten: 1 • een aandeel of een ander daarmee gelijk te stellen verhandelbaar waardebewijs of
recht
• een obligatie of een ander verhandelbaar schuldinstrument
• elk ander verhandelbaar waardebewijs waarmee aandelen, obligaties of een ander
verhandelbaar schuldinstrument door uitoefening van de daaraan verbonden rechten
of door conversie kan worden verworven of dat in geld wordt afgewikkeld
2 een geldmarktinstrument (zoals depositocertificaten en commercial paper)
3 een recht van deelneming in een beleggingsinstelling
4 • een optie
• een future
• een swap
• een (rente)termijncontract, of
• een ander derivatencontract dat betrekking heeft op effecten, valuta, rentevoeten,
rendementen of andere afgeleide instrumenten, indexen, grondstoffen of een andere
economische waarde en dat kan worden afgewikkeld door middel van materiële
aflevering of in contanten
5 alle op een effectenrekening geadministreerde vorderingen die u ter zake van de
hiervoor onder 1 tot en met 4 vermelde effecten van een bepaalde soort op ons en/of
derden heeft of zal verkrijgen
6 al hetgeen wij van tijd tot tijd als effect zullen aanmerken en wij op een effecten-
rekening administreren.
Effectenrekening: de rekening die wij voor u aanhouden en waarop effecten worden geadministreerd.
En/of-beleggersrekening: een beleggersrekening met meer rekeninghouders. Elke rekeninghouder mag de
beleggersrekening zelfstandig gebruiken
En-beleggersrekening: een beleggersrekening met meer rekeninghouders. Elke rekeninghouder mag de
beleggersrekening zelfstandig gebruiken.
Gebruiken van de alle bankzaken die u met de beleggersrekening mag doen. Bijvoorbeeld geld opnemen of
beleggersrekening: overmaken of het effectenkrediet gebruiken als wij u dat hebben verstrekt.
Overeenkomst: de tussen u en ons gesloten overeenkomst waarin is vastgelegd dat wij voor u een
beleggersrekening aanhouden.
Roodstand: een schuld op de beleggersrekening.

Hoofdstuk 2 Algemeen

1 Informatie over gebruik beleggersrekening en effectenkrediet
1. Wij geven u informatie over:
– het gebruik van de beleggersrekening
– het gebruik van een effectenkrediet als wij u dat hebben verstrekt.
2. Wij informeren u via Rabobank Internetbankieren over het verloop van de beleggersrekening, tenzij wij met u daarover
andere afspraken hebben gemaakt.
3. Informatie moet u meteen na ontvangst controleren.
4. Is er iets niet juist in de informatie? Denkt u dat er informatie ontbreekt? Dan moet u ons dat meteen laten weten.
5. Heeft u niet binnen 13 maanden op de informatie gereageerd? Dan hoeven wij in ieder geval niet meer tot correctie
over te gaan. Na die termijn hoeven wij de beleggersrekening bijvoorbeeld niet meer te corrigeren als er ten onrechte
een bedrag van de beleggersrekening is afgeschreven.
6. Fouten mogen wij altijd herstellen.
7. Saldo-informatie die u raadpleegt via apparatuur kan afwijken van wat op dat moment echt op de beleggersrekening
staat.
2 Mededelingen en berichten
1. Als u ons iets meedeelt, moet u dat schriftelijk doen, tenzij wij met u daarover andere afspraken hebben gemaakt.
Mededelingen moet u richten aan de Rabobank waar de beleggersrekening wordt aangehouden.
2. Als wij u iets willen meedelen of berichten, kunnen wij dit via Rabobank Internetbankieren doen. Wij hoeven dit dan
niet meer op een andere manier te doen.

3 Informatie over u
1. Door de overeenkomst te ondertekenen laat u weten dat u ermee bekend bent dat wij:
a aan zekerheidsgevers en anderen die direct of indirect bij de overeenkomst, de beleggersrekening, het krediet
en/of de ten behoeve van het krediet gevestigde zekerheden betrokken zijn of worden informatie mogen geven
over u, over de overeenkomst, het krediet en de (mede) daaraan verbonden rechten, waaronder begrepen
zekerheidsrechten. Wij mogen deze informatie ook aan rechtsopvolgers van ons geven
b alle gegevens over u en over de overeenkomst, de beleggersrekening, het krediet en de (mede) daaraan
verbonden rechten en zekerheden, die wij hebben aan alle onderdelen van de Rabobank Groep mogen geven
in het kader van een efficiënte bedrijfsvoering. Deze gegevens mogen ook gebruikt worden voor het
acceptatiebeleid op groepsniveau, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, en de
advisering aan u. Tot slot mogen de gegevens ook gebruikt worden voor activiteiten gericht op het waarborgen
van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector.
2. a U moet het ons meteen laten weten, als er plannen zijn om enige wijziging in de klantgroep en/of de uiteindelijk
belanghebbende en/of (de overeenkomst van) maatschap en/of stille vennootschap en/of (commanditaire)
vennootschap onder firma en/of commanditaire of andere openbare vennootschap of in uw statuten aan te
brengen. Ook moet u het ons laten weten als deze plannen uitgevoerd zijn.
b Als de rekeninghouder een rechtspersoon is, moet deze het ons onmiddellijk laten weten als er plannen zijn tot
juridische fusie of juridische splitsing. Ook moet deze ons laten weten wanneer het voorstel tot juridische fusie of
het voorstel tot juridische splitsing wordt neergelegd bij het Handelsregister. Ook moet na fusie of splitsing een
www.rabobank.nl Voorwaarden beleggersrekening | 2018 5
kopie van de fusie- of splitsingsakte aan ons worden gegeven.
3. Als u denkt dat er iets gebeurt of kan gebeuren waarvan u weet of vermoedt dat wij dat willen weten, dan moet u dat
meteen aan ons melden. U moet ons alle informatie geven die wij van u vragen.

4 Bevoegdheid rekeninghouder
1. Als de rekeninghouder een rechtspersoon, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vennootschap
onder firma of een commanditaire of andere openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is, verleent
iedere bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot en/of maat door het ondertekenen van de overeenkomst
volmacht, met het recht om een ander aan te wijzen, aan iedere (andere) bestuurder, (beherend en/of besturend)
vennoot en/of maat om de beleggersrekening te gebruiken en om (rechts)handelingen te verrichten met betrekking
tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Deze volmacht eindigt niet als een dergelijke volmachtgever
overlijdt. Ook niet als een rechter een dergelijke volmachtgever onder bewind of curatele stelt.
2. Als er iets gebeurt waardoor de volmacht eindigt, moet u ons dit meedelen. Ook de gevolmachtigde moet dit doen.
Als het einde van de volmacht ons niet medegedeeld wordt, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
Bijvoorbeeld als de persoon die de volmacht had de beleggersrekening toch nog gebruikt.
Opdrachten, die door een gevolmachtigde aan ons zijn doorgegeven voordat of kort nadat aan ons is medegedeeld
dat de volmacht niet meer mag worden gebruikt, mogen door ons uitgevoerd worden als wij de uitvoering van een
dergelijke opdracht redelijkerwijs niet meer kunnen voorkomen.
3. Zolang een bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde niet als zodanig geïdentificeerd en geverifieerd is, hoeven wij die bestuurder, (beherend en/of besturend) vennoot, maat en/of gevolmachtigde
de beleggersrekening niet te laten gebruiken. Ook hoeven wij deze persoon geen (rechts)handelingen met betrekking
tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden uit te laten voeren.

5 Extra regels bij een beleggersrekening van meer rekeninghouders
1. Als de beleggersrekening van meer rekeninghouders is, dan is het een en/of-beleggersrekening. Dit is alleen anders
wanneer wij met u hebben afgesproken dat het een en-beleggersrekening is.
2. Voor zowel een en/of-beleggersrekening als een en-beleggersrekening gelden de volgende regels:
a Wij hoeven maar één rekeninghouder te informeren. U moet elkaar meteen laten weten welke informatie wij aan
één van u geven. Ieder van u is gebonden aan de informatie die wij aan één van u hebben gegeven.
b Als één van u overlijdt mogen de erfgenamen van de overleden rekeninghouder in zijn of haar plaats
uitsluitendsamen de beleggersrekening gebruiken en (rechts)handelingen met betrekking tot de overeenkomst
en/of de algemene voorwaarden verrichten.
c Als u rood staat op de beleggersrekening, kunnen wij iedere rekeninghouder apart aanspreken om de gehele
roodstand op de beleggersrekening aan ons te betalen. De wet noemt dit hoofdelijke aansprakelijkheid.
3. Voor een en/of-beleggersrekening gelden ook de volgende regels:
a U mag de beleggersrekening ieder apart gebruiken. U mag ook ieder apart andere (rechts)handelingen verrichten
met betrekking tot de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Dit geldt ook na het overlijden van een
rekeninghouder. En als een rechter een rekeninghouder onder bewind of curatele stelt.
Voor het gebruiken van de beleggersrekening en het verrichten van (rechts)handelingen met betrekking tot de
overeenkomst en/of de algemene voorwaarden heeft u niet de medewerking van de andere rekeninghouders
nodig.
Voor het wijzigen van de rekeninghouders en het verhogen van de (krediet)limiet is de medewerking